TrafoArşiv

TRANSFORMATÖR SARIM HESABI

Transformatörler elektrik- elektronik devrelerde frekans sabit kalmak şartıyla gerilim ve akım değiştirmek amacıyla kullanılır.Transformatörler indüksiyon prensibine göre çalışır ,primer ve sekonder olmak üzere iki sargıdan oluşur.Primer gerilimi sekonder gerilimden büyük ise düşürücü ,primer gerilimi sekonder geriliminden küçük ise yükseltici transformatör adını alır.Çekirdek olarak düşük frekanslarda demir nüve yüksek frekanslarda ise ferrit nüve kullanılır.Tek fazlı ve

Transformatörlere giriş

Transformatörler, girişine uygulanan belirli bir genlikteki alternatif gerilimi başka bir genlikte çıkışına veren hareketsiz elektrik makinalarıdır. Girişine uygulanan gerilimi yükselterek çıkışına veren transformatörlere yükseltici tip transformatörler, düşürerek çıkışına veren transformatörlere indirici tip transformatörler denir. Transformatörler, Güç Transformatörleri, Oto Transformatörler ve Ölçü Transformatörleri olmak üzere üç ana başlıkta incelenir. Ölçü Transformatörleri de kendi içinde Akım Transformatörleri ve Gerilim Transformatörleri

Transformatörlerin Verimi

Transformatörler girişine uygulanan gerilimi çıkışına sargıları oranında değiştirerek çıkışına veren elektrik makinalarıdır. Girişine uygulanan gerilim primer ve sekonder sargıları oranında çıkışa verilir (V1/V2=N1/N2). Her makina gibi elektrik makinalarının da bir verimi vardır ve giriş gücünü verimi oranında çıkışa verir. Transformatörlerin verim ifadesini çıkarmadan önce giriş ve çıkış güç ifadelerinin, ve kayıp güçlerin belirlenmesi gerekmektedir. Girişine

Akım Trafosu

Ana dağıtım panosunda ana şalter çıkış baralarına montaj yapılır. Görevleri ampermetre, reaktif güç rölesi, cosinüsfimetre, multimetre gibi cihazlara dönüştürme oranına göre akım sağlamaktır. Baralı veya barasız tipte montaj yapılırlar. Alçak gerilim akım transformatörleri; primer sargı, sekonder sargı ve bu sargıların üzerine sarıldığı manyetik nüve olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Primeri barasız olan akım, transformatörlerinde primer

Oto transformatörler

Aşağıdaki şekildeki transformatör U1 gerilimini U2 gerilimine düşürmek için kullanılan normal tip bir gerilim transformatörüdür. U2 geriliminin, U1 geriliminin yansı olduğu” düşünüldüğünde; sargılar arasında hiçbir elektriksel bağlantı yoktur. Primerdeki enerji transformasyon (manyetik kuplaj) yoluyla sekondere geçmektedir. Oto transformatöründe sekonder sargı kaldırılarak yerine primerin ortasından uç alınmıştır. Bu transformatörde de enerji transformasyonu ilk durumdakinin aynıdır. Eğer

Transformatörlerde sarım sayılarının bulunması

Primer ve sekonder devre sargılarının sarım sayılarının bulunması deneyi, sekonder devre açık iken yapılır. Sarım sayılan ve gerilimler arasındaki bağlantı, en iyi şekilde, transformatörün boş çalışma vektör diyagramının incelenmesiyle anlaşılır. Sarım sayılan bilinmeyen bir transformatörde, sarım sayılarının bulunması için, transformatörün bobinlerinden biri üzerine sarım sayısı bilinen bir yardımcı bobin sarılır. (Nüve kesitleri farklı transformatörlerde, her

Transformatörlerde polarite

Bir transformatörün polaritesi, bobin gerilimlerinin ani yönlerini belirtir. Bir transformatörün polaritesinin bilinmesi, transformatörlerin birbirlerine bağlanmalarında veya bir transformatörün çeşitli sargılarının kendi aralarında bağlanmalarında büyük fayda sağlar. Ayrı indisi taşiyan primer ve sekonder uçlan yanyana monte edilirse bu transformatöre “eksi polariteli” ; aynı indisi taşıyan primer ve sekonder uçlan köşegenleme dışarı çıkarılırsa bu transformatörlere de “artı

Transformatörlerin …

Yapıları Transformatörler ince, özel silisli saçalardan oluşan kapalıbir manyetik gövde ile bunun üzerine yalıtılmış iletkenlere sarılan sargılardan oluşur. En basit şekilde iki sargı bulunur. Bu sargılardan birine PRİMER (birinci devre) diğerine ise SEKONDER ( ikinci devre) adı verilir. Primer ve sekonder sargılarının birbirlerine elektriksel bir bağlantısı yoktur. Çalışma Prensibi Transformatörün primer sargısına alternatif bir gerilim uygulandığında, bu sargı değişken bir

Transformatörlerin Kontrolleri

Transformatörün sağladığı kaynak ile çalışan alıcının verimsiz çalışması veya hiç çalışmaması transformatör yönünden bir arızanın olduğu şüphesini doğurursa şu sırayı takip ederek transformatörün kontrolü yapılması gerekir. 1. Transformatörün sekonder uçlarındaki AC gerilimin AC voltmetre ile ölçümü yapılmalıdır. Şayet hiçbir değerde gerilim okunmuyorsa transformatörün elektrik akımı ile ilgisi kesilmeli ve sargıların kopukluk kontrolü yapılmalıdır. 2. Primer

Transformatör

Trafo Transformatör Bir elektrik akımının gerilimini , şiddetini ya da biçimini değiştirmeye yarayan aygıttır. Trafo da deniliyor. Statik transformatör, bir devrenin elektrik enerjisinin , gerilimde ve akım şiddetindeki değişme ile bir başka enerjiye dönüşmesini sağlayan elektromanyetik bir aygıttır. Bu transformatör hareketli hiç bir öğe içermez ( statik transformatör adı da buradan gelir.) Transformatör, iki veya daha fazla elektrik devresini elektromanyetik indüksiyonla birbirine bağlayan bir elektrik
Ali Celebi