AtomArşiv

Saf Germanyumun ve Silikonun Kristal Yapısı, Kovalan Bağları

Germanyum ve Silikon yarı iletkenleri, kristal yapılarının kazandırdığı bir takım iletken özelliğine sahiptir. Germanyum ve Silikon, elektroniğin ana elemanları olan, DİYOTLARIN, TRANSİSTÖRLERİN ve ENTEGRE DEVRELERİN üretiminde kullanılmaktadır. Bu nedenle, elektronik devre elemanları hakkındaki temel bilgilerin edinilebilmesi bakımından bu iki yarı iletkenin yapılarının iyi bilinmesi gerekir. Her iki yarı iletken de tabiattan elde edilmekte ve saflaştırılarak

Enerji Seviyeleri ve Bant Yapıları

Elektronlar, atom çekirdeği etrafında belirli yörüngeler boyunca sürekli dönmektedir. Bu hareket, dünyanın güneş etrafında dönüşüne benzetilir. Hareket halindeki elektron, şu iki kuvvetin etkisi ile yörüngesinde kalmaktadır: Çekirdeğin çekme kuvveti Dönme hareketi ile oluşan merkezkaç kuvveti Enerji Seviyeleri Hareket halinde olması nedeniyle her yörünge üzerindeki elektronlar belirli bir enerjiye sahiptir.Eğer herhangi bir yolla elektronlara, sahip olduğu

İletken, Yalıtkan ve Yarı İletkenler

Yeryüzündeki bütün maddeler, atom ‘lar dan oluşmuştur. Atom ise ortada bir çekirdek ve bunun etrafındaki değişik yörüngelerde hareket eden  elektronlardan oluşmaktadır. Elektronlar, negatif elektrik yüküne sahiptirler. Bir etkime yolu ile atomdan ayrılan elektronların bir devre içerisindeki hareketi, elektrik akımını oluşturur. Elektronların her madde içerisindeki hareketi aynı değildir. Elektron hareketine göre maddeler üçe ayrılır:  İletkenler  Yalıtkanlar

Silisyum

Silisyum yarı iletken bir elementtir. Silisyum, yeryüzünde en çok bulunan elementlerden bir tanesidir. Yarıiletken özelliğe sahip oluşu ve doğada çok bulunması, transistör, diyot ve hafızalarda kullanılabilmesinin pratik oluşu, entegre devrelerin ve bilgisayarların silisyum teknolojisi üzerine inşa edilmesini sağlamıştır. Bugün, “Silikon Vadisi” denilen dev endüstrinin adı bir silisyum bileşiği olan silikondan gelmektedir. Atom numarası (proton sayısı)

İletken ve Yalıtkan Maddeler

a) Yalıtkan Maddeler : Elektrik yüklerinin yani elektronların (elektrik enerjisinin) üzerinden serbestçe akamadığı (geçemediği) maddelere yalıtkan maddeler denir. (Elektrik akımını iletemeyen maddelere yalıtkan maddeler denir). Plastik, cam, tahta, hava, porselen, kauçuk, silgi, kâğıt, saf su, alkol, şekerli su, ebonit, mika, teflon, bakalit yalıtkan maddelerdir. Yalıtkan maddeler elektriklenebilir yani üzerinde elektrik yükleri birikir. Yalıtkan maddelerin üzerinde

Atom

Atom Nedir ? Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir. Atomu oluşturan parçacıklar: * Cisimden cisme elektrik yüklerini taşıyan negatif yüklü elektron, * Elektronların yükünü dengeleyen aynı sayıda ama pozitif yüklü olan proton, * Elektrik yükü taşımayan nötr parcacık

Yalıtkan madde nedir ?

Bir yalıtkan madde,iletken olmayan bir maddedir. Kesinlikle elektrik akımını geçirmez, iletmez. Bu yalıtkan maddenin özelliği atomun yapısında mevcuttur. En azından 4 elektrona sahip olan atomlar , bu elektronları sağlam bir şekilde tutmaktadırlar. Bu elektronlar yörüngelerini 8 elektrona tamamlamak için, serbest olan elektronları kendi yörüngelerine çekmektedirler. Bu işlemi yapmak için , yukarıdaki örnek şemadada görüleceği gibi,

Elektrik nedir ?

Bir çeşit enerji türü olan elektriğin 3 türlü uygulama alanı vardır ve anında üretir : 1-Işık (her türlü ampüller ) 2-Isı (her türlü sıcaklık üreten dirençler ) 3-Hareket (her türlü motorlar ) Tabiatta bulunan ve diğer enerji türlerinden olan petrol ve kömüre karşılık elektrik gözle görülmez sadece yukarıda saydığımız efektlerini görürüz. Biliyoruzki elektrik kablo içinden

Bir atomda neden serbest elektronlar vardır ?

BAKIR madeninin atom yapısını inceleyelim. 29 proton     ( +29e ) 28 elektron   ( -28e ) En son yörüngesinde bir elektronu olan bir atom ,bu elektronu rahatlıkla kaybedebilir.Bu elektron serbest elektron oluyor. Elektrik yükü (-e) olan bu serbest elektron metal içinde serbestçe dolaşabilir. Serbest elektron atomdan ayrıldığında burada bazen , (+e) elektrik yükü olarak bir boşluk

Bir atomun yapısı

Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin) kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı birimine atom denir. Atom hakkında sırayla Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr ve De Broglie (Modern Atom Teorisi) isimli bilim adamları görüşlerini ortaya koymuş ve günümüzdeki atom modeli ortaya çıkmıştır. • Atom, kelime
Ali Celebi