OsiloskopArşiv

Proteus’da Osiloskop

Osiloskop elektriksel gözlem ve ölçü aletidir.Gerilim ve akım değişimleri ile  genliğin zamana bağlı olarak değişimini grafiksel olarak bize verir.Osiloskop herhangi bir dalga üretmez sadece varolan dalgayı ölçmemize yarar. AVOmetre gibi kolay ulaşabileceğimiz ve ucuz bir alet olmadığı için osiloskopa ihtiyaç duyduğumuzda similasyon kullanırız. Ör: Proteus, Multisim… Proteus bir similasyon programıdır ve iki kısımdan oluşur: ISIS

HAMEG Osiloskop

http://www.hameg.com/downloads/man/HM604_english.pdf

Osiloskop ile genlik , periyot ve faz farkının ölçülmesi

Genlik Ölçülmesi; Ekrandaki işaretin genliği Y (düşey) ekseninde ölçülür. Genlik, ilk önce ekran üzerindeki kareler cinsinden belirlenir. Daha sonra VOLTS/DIV giriş zayıflatıcısı komütatörünün üzerindeki işaretin gösterdiği değer ile kare sayısı çarpılarak gerilimin genliğe ilişkin değeri belirlenir. Şekil-1 ‘de de görüldüğü gibi gerilim maksimum değeri 2 karedir ve her bir kare 50mV’ta tekabül ettiğinden dolayı gerilimin

Yarım Dalga Doğrultma Devresi Çıkış Sinyali, Frekans Ve Çıkış Gerilimi Ölçülmesi

Yukarıdaki deney düzeneğini oluşturduktan sonra yapmamız gereken frekans değerini ve Ve değerlerini bulmaktır.Şekilde oluşturup çalıştırdığımızda 1 periyot arasındaki yatay kare sayısı(yk)=4 olarak görülmekte ve bu sırada V/div=2V tur. Yine bu sırada dikey kare sayısı(dk)=3,8 ve Time/div değeri 5×10-3 ms dir. Şimdi bu verilere göre Frekans ve Ve değerlerini bulalım. Hesaplamada kullanacağımız değişkenler ve anlamları: T:Periyot

AC GERİLİMİN OSİLOSKOPTA ÖLÇÜLMESİ

yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi AC 5,97V giriş geriliminin osilaskoptaki sinyali sinüs eğrisidir. Şekilde gibi devreyi oluşturduğumuzda osiloskopta okuduğumuz değerler şunlardır. 1 periyottaki yk=4, dk=8 Time/div=5×10-3 s Volt/div=2V dir bu verilerle frekans ve Vetkin değerlerini hesaplayalım Hesaplamada kullanacağımız değişkenler ve anlamları: T:Periyot f:frekans yk:yatay kare sayısı T=yk*Time/div dk:dikey(tepeden tepeye) kare sayısı (Vp-p) T=4*5×10-3 T=2×10-2 Vm=Vp-p*Volt/div f=1/T

Lissajous Eğrileri

Osiloskopun yatay ve düşey girişlerine farklı frekanslarda gerilimler uygulandığında , eğer bu gerilimlerin frekansları arasındaki oran tam sayılı kesirler halinde olduğunda , ekranda sabit kalan bazı karakteristik şekiller oluşur. Buşekillere Lissajous Şekilleri adı verilir. Bu karakteristikşekillerin önemli özelliği şudur. Oluşan sabit şeklin düşey ve yatay doğrularla kesişme noktalarının sayısının oranı, düşey ve yatay saptırıcı levhalara

Osiloskop Ölçme Teknikleri

sayısal osiloskopların çoğunda yaygın  ölçme işlemlerini basitleştiren ve hızlandıran otomatik ölçme araçları bulunmaktadır. Böylece ölçme sonuçlarının güvenirliliği ve doğruluğu daha da iyileştirilmektedir. Bu yazıda açıklanan manuel ölçme işlemi, otomatik ölçmelerin işleyişini ve kontrolunu daha anlaşılır kılacaktır. Gerilim Ölçmeleri Bir devredeki iki nokta arasındaki elektriksel potansiyelin miktarı, gerilim olarak isimlendirilir ve birimi volt olarak ifade edilir.

Osiloskop ölçüm örnekleri

Örnek Volt/div = 5 V U = Kare Sayısı x Volt / div U = 2 x 5 V U = 10 V Volt/div = 10 V U = Kare Sayısı x Volt/div U = 0,6 x 10 U = 6 V Volt/div = 20 V U = Kare Sayısı x V/div U = 1,8

Osiloskop İle Component (Malzeme) Testi

Osiloskoplar, elektriksel değerleri grafiksel olarak görmemizi sağlayan ölçü aletleridir. En basit bir osilaskopta AC ve DC voltaj, frekans, AM modülasyon ölçme gibi işlemler rahatlıkla görülür ve bunların analizleri yapılabilir. Bu yazıda, component (malzeme) test özelliği olan osiloskoplarda bu özelliğin nasıl kullanıldığı anlatılacak ve örnekler verilecektir, hesaplamalar ve formüllerin işlenmesi gibi konulara girilmeyecektir. Bu özellik bulunan

Osiloskop ile AC ve DC Gerilim Ölçme

Osiloskop ile Hangi Değerler Ölçülebilir ? AC ve DC gerilim değerleri Değişen elektriksel büyüklüklerin dalga şekilleri Devreden geçen akım Faz farkı Frekans Diyot, transistör gibi yarı iletken elemanların karakteristikleri Kondansatörün şarj ve deşarj eğrileri Osiloskop ile Ölçüm Yapmak Osiloskop ile ölçüm yapmaya geçmeden önce, osiloskopu ölçmeye hazırlamak gerekir.Bunun için: Osiloskop besleme kablosu uygun gerilime bağlanır.
Ali Celebi