İnovasyon

İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar.

ş gate özelliğinden dolayı Mosfet ‘lerin giriş empedansı son derece yüksek olup (1014) elektr

Fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir. Ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlayabilir. Bu fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya ürün, hizmet veya iş yapış yöntemlerinin çıkarılmasıyla ve ardından bu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya iş yapış yöntemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon yapılmış olur.

İnovasyon Süreci

İnovasyon süreci iki temel basamaktan oluşur. İnovasyon sürecini başlatması bakımından önem arz eden ilk basamak; yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Emek ve yatırım gerektiren ikinci basamak ise ortaya çıkartılan yeni ve yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi, başka bir deyişle katma değer yaratan ürün, metot veya hizmetlere dönüştürülmesidir.

Teknolojik İnovasyon

Teknolojik inovasyon, teknolojik ürün ve süreç inovasyonunu kapsar. Burada ürün, hem fiziksel bir ürünü hem de hizmeti ifade etmektedir. Teknolojik olarak yeni bir ürünün veya sürecin geliştirilmesinin yanı sıra, mevcut ürün ve süreçlerde önemli teknolojik değişikliklerin yapılması da bu kapsamda değerlendirilir. Ürünün pazara sunulması ve sürecin üretimde kullanılması ile inovasyon gerçekleştirilmiş olur. Teknolojik ürün inovasyonu, üketiciye yeni veya iyileştirilmiş hizmetler sunmak amacıyla performans özellikleri artırılmış bir ürünün geliştirmesini/ticarileştirilmesini ifade eder. Teknolojik süreç inovasyonunda ise, yeni veya önemli ölçüde gelişmiş bir üretim ya da dağıtım yönteminin uygulanması söz konusudur.

Organizasyonel inovasyon

Yeni çalışma ve iş yapış yöntemlerinin geliştirilmesi ve/veya uyarlanarak kullanılması ile bir firmanın rekabet gücünün yükseltilmesini ifade eder.

Pazarlama inovasyonu

Yeni tasarımların ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi ve/veya uyarlanarak kullanılması ile bir firmanın rekabet gücünün yükseltilmesidir.

İnovasyon Çeşitleri

Radikal İnovasyon

Öncesinde varlığı mevcut bulunmayan bir hizmetin, ürünün, yöntemin veya sürecin geliştirilerek / oluşturularak / yaratılarak yarar sağlayan bir çalışma ortaya koyan inovasyonlara radikal inovasyon denir. Radikal inovasyon bir dönüm noktası, bir yıkım ya da süresiz devam etmeme sağlayabilir. Yaşadığımız dünyanın bilmediği bir şeyi ortaya koyarak, endüstrinin teamüllerini kökünden sökerek büyük ve derin pozitif değişikliği müşteri beklentilerinde yaratmaktır. Genellikle var olan bir endüstrinin yerini alarak yollarına devam ederler.

Artımlı İnovasyon

Artımlı inovasyon zaten var olan hizmetlerin, ürünlerin, yöntemlerin veya sürecin daha hızlı, iyi ya da ucuza yapılması sürecidir.

Süreç İnovasyonu

Süreç inovasyonun anlamı üretim ya da dağıtım metotlarının uygulamalarında gelişme ya da tamamen yeni bir süreç ortaya çıkarmaktır.

Kırmızı Okyanus İnovasyonu

Kırmızı okyanus inovasyonu, bugün bilenen tüm endüstri alanlarında pazar “boşlukları” daralmış (artık bir boşluğun olmadığı) anlamına gelir. Kırmızı okyanuslarda, endüstrilerin sınırları çizilmiş ve kabullenilmiştir. Oyunun ve rekabetin kuralları bütün oyuncularca bilinir. Dar pazarların kaldığı bu sektörlerdeki oyuncular, rakiplerine üstün gelip pazardan daha fazla pay alabilmek için ürünlerde marjinal bir iyileştirmeye gidip, fiyatı düşürme yoluna gidilebilir. Pazar kalabalıklaştıkça, beklenen karlar ve büyüme düşer. Ürünler metalaşır, amansız rekabet kırmızı okyanusu gittikçe kana bulanır.

Servis İnovasyonu

Servis inovasyonu, yeni veya göreceli olarak oldukça değişmiş servis konsepti, müşteri etkileşim kanalı, servis dağıtım sistemi ya da teknolojik konseptten biri ya da bazılarının kombinasyonun servisi sunan kurum için tamamen yeni veya yenilenmiş olması durumudur.

İş Modeli İnovasyonu

İş modeli inovasyonu (Business model innovation) işin kendisini yaratım ya da yeniden icat etme olarak tanımlanabilir. Yenilik / inovasyon nedir dendiğinde genellikle anlaşılan ürün / hizmette yenilenme iken, iş inovasyonu ise tüm şirketin iş yapış biçimini yenileme ya da tümden yeniden yaratması anlamına gelir.

Sürdürülebilir İnovasyon

En kısa tanımıyla ürün ve süreçlerdeki sürdürülebilir gelişime katkı vermektir.

Eko (Tutumlu) İnovasyon

Girişimciler ve mucitler yeni gelişen pazarlara girerken geleneksek karmaşıklığa ve kaynak limitlerine karşı pazarla bağ kurmak ya da etrafını kuşatabilmek için düşük maliyetli stratejileri tasarlamak ve uygulamak zorundadırlar. Bu girişimciler ve mucitler, düşük alım gücü olan son kullanıcılara ürün ve servislerini geliştirip dağıtmak için bu stratejilere sarılmak zorundadırlar.

Mavi Okyanus İnovasyonu

Mavi okyanus bilinmeyen pazar boşluklarını ifade eder. Mavi okyanuslar henüz ulaşılmamış, bağlanmamış, pazarlardır. Mavi okyanuslarda rekabet önemsizdir çünkü rekabetin kuralları henüz yazılmamıştır. Mavi okyanuslar var olan endüstrilerin uzantıları olarak ya da endüstrilerin yeniden sınırlarını belirleyerek bile oluşturulabilir.

Kullanıcı Deneyimi İnovasyonu

Kullanıcı deneyimi inovasyonunda kurumlar ürünleri ile müşterilerine veya son kullanıcılarına bütünsel duygusal deneyim sunmayı amaçlarlar.

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

KW KVA Nedir?

Kilovatın kısaltması olan kW, bir dizel jeneratör tarafından kullanılabilecek faydalı güce dönüştürülen gerçek güç miktarıdır. …

Bir cevap yazın