İnovasyon Örnekleri – En yaratıcı 35 proje

İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar.
İnovasyon Örnekleri
Fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir. Ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlayabilir. Bu fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya ürün, hizmet veya iş yapış yöntemlerinin çıkarılmasıyla ve ardından bu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya iş yapış yöntemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla yapılmış olur.

İnovasyon Süreci

İnovasyon süreci iki temel basamaktan oluşur. İnovasyon sürecini başlatması bakımından önem arz eden ilk basamak; yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Emek ve yatırım gerektiren ikinci basamak ise ortaya çıkartılan yeni ve yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi, başka bir deyişle katma değer yaratan ürün, metot veya hizmetlere dönüştürülmesidir.

Teknolojik İnovasyon

Teknolojik inovasyon, teknolojik ürün ve süreç inovasyonunu kapsar. Burada ürün, hem fiziksel bir ürünü hem de hizmeti ifade etmektedir. Teknolojik olarak yeni bir ürünün veya sürecin geliştirilmesinin yanı sıra, mevcut ürün ve süreçlerde önemli teknolojik değişikliklerin yapılması da bu kapsamda değerlendirilir. Ürünün pazara sunulması ve sürecin üretimde kullanılması ile inovasyon gerçekleştirilmiş olur. Teknolojik ürün inovasyonu, üketiciye yeni veya iyileştirilmiş hizmetler sunmak amacıyla performans özellikleri artırılmış bir ürünün geliştirmesini/ticarileştirilmesini ifade eder. Teknolojik süreç inovasyonunda ise, yeni veya önemli ölçüde gelişmiş bir üretim ya da dağıtım yönteminin uygulanması söz konusudur.

Organizasyonel inovasyon

Yeni çalışma ve iş yapış yöntemlerinin geliştirilmesi ve/veya uyarlanarak kullanılması ile bir firmanın rekabet gücünün yükseltilmesini ifade eder.

Pazarlama inovasyonu

Yeni tasarımların ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi ve/veya uyarlanarak kullanılması ile bir firmanın rekabet gücünün yükseltilmesidir.

İnovasyon Çeşitleri

Radikal İnovasyon

Öncesinde varlığı mevcut bulunmayan bir hizmetin, ürünün, yöntemin veya sürecin geliştirilerek / oluşturularak / yaratılarak yarar sağlayan bir çalışma ortaya koyan inovasyonlara radikal inovasyon denir. Radikal inovasyon bir dönüm noktası, bir yıkım ya da süresiz devam etmeme sağlayabilir. Yaşadığımız dünyanın bilmediği bir şeyi ortaya koyarak, endüstrinin teamüllerini kökünden sökerek büyük ve derin pozitif değişikliği müşteri beklentilerinde yaratmaktır. Genellikle var olan bir endüstrinin yerini alarak yollarına devam ederler.

Artımlı İnovasyon

Artımlı inovasyon zaten var olan hizmetlerin, ürünlerin, yöntemlerin veya sürecin daha hızlı, iyi ya da ucuza yapılması sürecidir.

Süreç İnovasyonu

Süreç inovasyonun anlamı üretim ya da dağıtım metotlarının uygulamalarında gelişme ya da tamamen yeni bir süreç ortaya çıkarmaktır.

Kırmızı Okyanus İnovasyonu

Kırmızı okyanus inovasyonu, bugün bilenen tüm endüstri alanlarında pazar “boşlukları” daralmış (artık bir boşluğun olmadığı) anlamına gelir. Kırmızı okyanuslarda, endüstrilerin sınırları çizilmiş ve kabullenilmiştir. Oyunun ve rekabetin kuralları bütün oyuncularca bilinir. Dar pazarların kaldığı bu sektörlerdeki oyuncular, rakiplerine üstün gelip pazardan daha fazla pay alabilmek için ürünlerde marjinal bir iyileştirmeye gidip, fiyatı düşürme yoluna gidilebilir. Pazar kalabalıklaştıkça, beklenen karlar ve büyüme düşer. Ürünler metalaşır, amansız rekabet kırmızı okyanusu gittikçe kana bulanır.

Servis İnovasyonu

Servis inovasyonu, yeni veya göreceli olarak oldukça değişmiş servis konsepti, müşteri etkileşim kanalı, servis dağıtım sistemi ya da teknolojik konseptten biri ya da bazılarının kombinasyonun servisi sunan kurum için tamamen yeni veya yenilenmiş olması durumudur.

İş Modeli İnovasyonu

İş modeli inovasyonu (Business model innovation) işin kendisini yaratım ya da yeniden icat etme olarak tanımlanabilir. Yenilik / inovasyon nedir dendiğinde genellikle anlaşılan ürün / hizmette yenilenme iken, iş inovasyonu ise tüm şirketin iş yapış biçimini yenileme ya da tümden yeniden yaratması anlamına gelir.

Sürdürülebilir İnovasyon

En kısa tanımıyla ürün ve süreçlerdeki sürdürülebilir gelişime katkı vermektir.

Eko (Tutumlu) İnovasyon

Girişimciler ve mucitler yeni gelişen pazarlara girerken geleneksek karmaşıklığa ve kaynak limitlerine karşı pazarla bağ kurmak ya da etrafını kuşatabilmek için düşük maliyetli stratejileri tasarlamak ve uygulamak zorundadırlar. Bu girişimciler ve mucitler, düşük alım gücü olan son kullanıcılara ürün ve servislerini geliştirip dağıtmak için bu stratejilere sarılmak zorundadırlar.

Mavi Okyanus İnovasyonu

Mavi okyanus bilinmeyen pazar boşluklarını ifade eder. Mavi okyanuslar henüz ulaşılmamış, bağlanmamış, pazarlardır. Mavi okyanuslarda rekabet önemsizdir çünkü rekabetin kuralları henüz yazılmamıştır. Mavi okyanuslar var olan endüstrilerin uzantıları olarak ya da endüstrilerin yeniden sınırlarını belirleyerek bile oluşturulabilir.

Kullanıcı Deneyimi İnovasyonu

Kullanıcı deneyimi inovasyonunda kurumlar ürünleri ile müşterilerine veya son kullanıcılarına bütünsel duygusal deneyim sunmayı amaçlarlar.

İnovasyon örnekleri

İnovasyon Örnekleri

1. Elektrik

Tarihteki en iyi inovasyon örnekleri listemizin ilk sırasında elektrik yer alıyor. Elektriğin inovasyona dönüşü ile ilgili sayfalarca yazı hazırlayabiliriz. Nikola Tesla tarafından keşfedilen elektrik tüm dünyanın kaderini ve tarihini değiştiriyor. Elektriğin, listede yer alan diğer inovasyon ürünlerinin geliştirilmesinde de önemli bir pay aldığı görülüyor. Yaşam ve yaşam standartlarının gelişimini sağlayan elektrik insan nesli sona erene kadar hayatımızda aktif olarak rol alacak.

2. İnternet

İnternet son 100 yılın en başarılı inovasyon örnekleri arasında yer alıyor. İlk başlarda Amerikan ordusunun haberleşeceği bir sistem olarak geliştirilen internet daha sonradan tüm insanlığın kullanımına sunuluyor. İnternet ile beraber tüm insanların hayatı zamanla kolaylaşıyor, yeni teknolojilerin de önü açılıyor. Bu yazıyı okuyan her insanın kaderi, yaşam tarzı, hayatı, günlük yaşamı internetten büyük oranda etkilenmiş, etkilenmeye de devam ediyor.

3. Telgraf

Telgraf, mesaj almak ve mesaj iletmek üzerine geliştirilmiş bir ürün. Aktif olarak kullanıldığı dönemin e-posta servisi olarak gösterilen telgraf, iletişimi büyük oranda kolaylaştırmıştı. Mors alfabesi kullanılan telgraf, aktif olarak kullanıldığı dönemin en büyük inovasyon örneklerinden birisi olarak kabul ediliyor.

4. Buhar Motoru

Dünya üzerindeki ilk buhar motorunun 1698 yılında geliştirildiği tahmin ediliyor. Thomas Savery tarafından geliştirilen buharlı su pompası yıllar içerisinde büyük değişimlere uğradı. Günümüzde kullandığımız elektrikli ev aletleri, araba, tren ve uçak gibi araçların tamamı geliştirilen buhar motoru ile hayata geçirildiği biliniyor. Bu nedenle buhar motoru her zaman en önemli inovasyon örneği olarak listeleniyor.

5. Teleskop

Teleskop; döneminin en önemli inovasyon örneklerinden birisi olarak gösteriliyor. 13. yüzyılda zayıf görenler için geliştirildiği düşünülen teleskop, 16. yüzyıldan itibaren uzay ve evreni gözlemek için kullanılıyor. İnsanlığın uzay çalışmaları yapmasında önemli bir araç olan teleskop, bu alandaki en önemli inovasyon çalışmalarından birisi olarak gösteriliyor.

6. Bilgisayar

Tarihteki en iyi inovasyon örnekleri listelerinde bilgisayar hep ilk sıralarda yer alıyor. Bilgisayar bilgiye ulaşmanın en hızlı ve en kolay yolu olarak gösteriliyor. İnsanlar arası iletişimi de büyük oranda hızlandıran bilgisayar, dünya ticaretinin de büyük oranda kolaylaşmasına aracılık ediyor. İnovasyon örneği arıyorsanız bilgisayar sizler için iyi bir örnek olabilir.

7. Matbaa

Matbaa insanlar arasındaki modern iletişimi sağlayan ilk araçlardan birisi olarak gösteriliyor. İnternet kadar olmasa da yazılı medyanın gelişmesinde büyük rol oynadığı düşünülen matbaa, bilgi kaynaklarının sorunsuz ve hızlı iletilmesine aracılık etmiş seçenekler arasında yer alıyor. Tarihteki en iyi inovasyon örnekleri arasında yer alan matbaa, 1440 yılında Guterberg tarafından geliştirilmiş. Matbaa günümüzde teknolojinin elverdiği imkanlarla geliştirilmeye devam ediliyor.

8. Kağıt Paranın Keşfi

Birçok listede dünyanın en başarılı inovasyon örneği olarak kağıt paranın icadı gösteriliyor. İnsanlar yaşadıkları her dönemde değerli maden ve materyalleri takas malzemesi olarak kullanmış. Kağıt para bu seçenekler arasında en ön plana çıkanlar arasında. Tahminlere göre 9. yüzyılda Çinliler tarafından bulunduğu tahmin edilen kağıt para küresel düzeyde büyük etkilere yol açmış.  Son yıllarda dijital paraların çıkması ile beraber güvenilirliği azalsa da kağıt paralar tarih boyunca her zaman geçerliliğini korumaya devam edecek gibi görünüyor.

9. Antibiyotiğin Keşfi

Antibiyotikler 1928’de Alexander Fleming’in penisilini keşfetmesi ile beraber hayatımıza giriyor. Daha sonra birçok hastalık için üretilen antibiyotikler milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Bu özelliğinden ötürü birçok kişi antibiyotikleri tıp alanındaki en başarılı inovasyonlardan bir tanesi olarak gösteriyor. Bunun yanı sıra sağlık alanında geliştirilen her ürün ve her materyali inovasyon örneği olarak listeleyen birçok platform bulunuyor.

10. 3D Yazıcı Teknolojisi

Her geçen gün gelişen ve büyüyen 3D yazıcı teknolojisi artık birçok alanda kullanılıyor. Son yıllarda ev yapımı yapay organların dahi yapıldığı bu teknoloji, en başarılı inovasyon örnekleri arasında yer alıyor. 3D yazıcı teknolojisi ile geleneksel baskı teknolojisine son verildiği gibi birçok maliyet faktörünün de ortadan kaldırıldığı ifade ediliyor.

11. Otonom Araç Teknolojisi

Otomotiv sektöründeki en büyük inovasyonlardan birisi de otonom araç teknolojisi olarak gösteriliyor. Elektrik gücü ile çalışan araçlardan sonra sürücüsüz araçlar üzerine çalışan otomotiv devleri güzel sonuçlarla karşımıza çıkıyor. Elon Musk’ın sahip olduğu Tesla, otonom araç teknolojisi üzerine ciddi miktarda yatırımlar yapıyor. İnsan kaynaklı trafik kazalarını büyük oranda azaltacak sürücüsüz araçlar, trafik çilesini de gelecekte büyük oranda azaltacak gibi görünüyor.

12. Drone Teknolojisi

Drone teknolojisi çoğu kişi tarafından eğlence amacı ile kullanılıyor. Kullanım alanı her geçen gün artan dronelar farklı sektörlerde kullanılıyor. Ağaç dikimi başta olmak üzere kargo, taşıma, lojistik, savunma sanayi, şehir planlama gibi birçok sektörde drone teknolojisinin aktif olarak kullanıldığı görülüyor.

13. Netflix

Netflix son zamanlarda oldukça fazla karşımıza çıkıyor. Son 10 yıl içerisinde video içerik sektörünün ciddi oranda geliştiği görülüyor. Netflix, yıllar önce sektördeki gelişimi görerek ciddi oranlarda yatırım yapmış başarılı şirketler arasında yer alıyor. Sektörde de insanları cep telefonundan içerik izlemeye alıştırmaları ve bunu üyelik sistemi ile yapmaları ile farklılaşıyor.

14. Amazon

Amazon, dünyanın en büyük perakende devi olarak gösteriliyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca şirket amazon üzerinden satış yaparak para kazanıyor. E-ticarete farklı bir bakış açısı getiren Amazon, perakende sektöründe yer alan tüm işletmeleri bünyesinde toplamaya çalışıyor. Amazon, sağlamış olduğu imkanlardan ötürü son yüzyılın en başarılı inovasyonlarından birisi olarak gösteriliyor. Herhangi bir ürününüz olmasa bile oturduğunuz yerden satış yaparak para kazanabiliyorsunuz. Amazon’un satış modellerini dikkate alıp kendini büyüten birçok başarılı şirket bulunuyor.

15. Kripto Para

Kripto paralar son 10 yıla damga vuran inovasyon örnekleri arasında yer alıyor. Kağıt paraya alternatif olarak geliştirilen kripto paralar, dünyanın dört bir yanından milyonlarca yatırımcıya ilham oluyor. Birkaç ülkenin kripto parayı yasal para birimi olarak kabul etmeleri ile bu alana olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor.
Kripto para birimi konusunda herkesin aklına ilk olarak Bitcoin geliyor. Ancak Bitcoin ile beraber piyasaya birçok farklı kripto para türü de girdi. Ethereum, Ripple, Litlecoin, Tron, Monero, Stellar gibi piyasalar içerisinde 1000’den fazla coin bulunuyor. Her gün milyonlarca dolar yatırım alan kripto paralar, gelecekte kağıt paraların çoğunu ortadan kaldıracak gibi görünüyor.

16. Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin interneti geleceğin en popüler teknolojileri arasında yer alıyor. Bu teknoloji, evinizde bulunan elektronik cihazların birbirleri ile haberleşip temas kurmalarını sağlıyor. Yakın geleceğin en başarılı inovasyon örnekleri arasında yer alan nesnelerin interneti; siz evde yokken klimayı çalıştırabiliyor, fırının pişirme süresini ayarlayıp otomatik açılıp kapanmasını sağlıyor. Ev içerisindeki güvenlik önlemlerini ayarlıyor, aydınlatma sistemlerini yönetebiliyor.
Günümüzde kullanılan popüler akıllı saatler, ayakkabılar, akıllı iç çamaşırlar tamamen nesnelerin interneti ile geliştiriliyor. Araç takip, bebek izleme ve yaşlı bakımı konusunda da yine bu sektörden destek alındığı görülüyor. Önümüzdeki yıllarda nesnelerin interneti teknolojisi kullanılarak birçok sektörde farklı ürünlerin geliştirileceği tahmin ediyoruz.

17. Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi, insanoğlunun inovasyon alanındaki en önemli keşiflerinden birisi olarak gösteriliyor. Dünya için sonsuz bir kaynak olan güneş, ucuz enerji sunmasından dolayı tercih ediliyor. Güneş enerjisi ile hem ısınma ihtiyacı hem de elektrik üretim enerjisi karşılanabiliyor.
Güneş aynı zamanda su içerisinde bulunan zararlı bakteri ve mikropları da temizleyebiliyor. Gelişmemiş ülkelerde ucuz yollu ısınma ve temiz içme suyu erişimi için güneş enerjisi öneriliyor. Güneş enerjisini kullanma fikrini inovasyon olarak değerlendiren birçok kişi bulunuyor.

18. Otomat Makineleri

Yeni nesil önemli sayılabilecek inovasyon örnekleri arasında otomat makineleri de yer alıyor. Hazır su, çay, kahve, çikolata, bisküvi gibi ürünlerin satıldığı otomat makineleri sahiplerine düzenli gelir sağlıyor.
Türkiye’nin dört bir yanında yüzlerce otomat makinesi bulunuyor. Sıcak, soğuk, dondurulmuş ürünlerin satıldığı otomat makineleri sunduğu yüksek kazançtan ötürü en etkili inovasyon örneklerinden birisi olarak gösteriliyor.

19. Bluetooth kulaklıklar

Kablolu kulaklıkların yerini büyük ölçüde bluetooth kulaklıkların alması önemli bir inovatif gelişmedir. İnsanların artık bluetooth kulaklıkları bir ihtiyaç olarak görmeye başladığını fark edebilirsiniz. Hem taşınmasının kablolu kulaklıklara göre daha kolay olması hem de kullanım pratikliği açısından tercih edilirler. Ayrıca kulaklık ile aramalara cevap vermek ya da müziği değiştirmek gibi özellikler de sunulur. Spesifik olarak belirli markalar tercih edilse de neredeyse her markadan bluetooth kulaklığa erişmek mümkündür.

20. Akıllı kasa

Marketlerde geliştirilen akıllı kasa özelliği uzun kuyruklara dahil olmadan ve herhangi bir insanla temas etmeden kendi kendinize ödeme yapabileceğiniz bir hizmet sunar. Ürünlerinizin barkod numaralarını okutarak alışveriş yapmanıza olanak tanıyan bu hizmet robotların bazı mesleklerin önüne geçeceğinin de habercisidir. Bunun daha ileri bir versiyonunu ise Amazon sunar. Akıllı kasa gibi bir hizmet de sunmaz. İnsanlar istediklerini ürünü alıp direkt çıkabilirler. Mağaza içindeki sensörler ve her noktada yer alan kameralar otomatik olarak neyin alındığını ve fiyatını kişilere uygulama üzerinden telefonlarına yansıtır. Böylece insanlar markete girip bir şey alıp direkt çıkabilir. Otomatik bir ödeme gerçekleşir.

21. Kablosuz şarj eden cihazlar

Telefon gibi teknolojik cihazlar dışarıda kullanımları esnasında şarjları bitmesi sonucu kapanabilir. Herhangi bir priz bulunmadığında bu bir sorun olarak öne çıkar. Bu sorunu çözebilecek inovatif gelişim ise kablosuz şarj edebilen cihazların gelişimidir. Powerbank de denilen bu ürünler aracılığıyla birçok kişi özellikle elektriğe ulaşamadığı noktalarda yararlanabilir.

22. Dokunmatik fareler

Mouselar genellikle tıklama yoluyla kullanılır. Bu tıklama uzun süreli kullanımlarda parmaklarda sorunlara neden olabilir. Ayrıca ekranlarının neredeyse hepsinin dokunmatik formatta olup fareye tıklamak durumunda olmak alışkanlıkları değiştirebilir. Problem çözebilecek inovatif gelişmelerden biri dokunmatik fareler. Sağa ya da sola tıklamak yerine çift dokunarak ya da farklı şekillerde dokunmatik fareler kullanılabilir.

23. 3D yazıcılar

Bir belgenin dokümanını almak ya da fotokopi çekmek gibi işlev gören yazıcılar günümüzde 3D çıktı verme inovasyonu ile şekillenir. 3D yazıcılar neredeyse tahmin edilemeyecek birçok noktada avantaj sağlayabilecek inovatif bir gelişmedir. Bir eşyanın kaybolan parçasından bir ameliyat esnasında yardımcı olabilecek organik yapıların çıktısına kadar birçok şeyin yerine konabilecek versiyonunu çıkarmakta etkilidir. Bu yönüyle hayat kurtarıcıdır.

24. Su tutmayan kumaş

Ürünlerdeki inovatif gelişmeler yalnızca dijital alanda gerçekleşmek zorunda değildir. Su geçirmeyen kumaş önemli inovatif gelişmelerden biridir. Özellikle dışarıda çalışmak durumunda kalan işçiler ya da doğa yürüyüşleri yapanlar için su geçirmeyen kumaştan üretilen ürünler hayat kurtarıcı olmaktadır. Yalnızca bu alanlarda değil normal kullanım açısından da tercih edilebilir. Çok fazla yağmur alan bölgelerde yaşanılıyorsa bu kumaşla ürün üretimine gitmek daha faydalı olur.

25. Spor yaptıkça akbil dolduran aletler

Belediyeler inovatif gelişmeler konusunda daha fazla şey denemeye çalışır. Yakın zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öne sürülen inovatif gelişmelerden biri de spor yaptıkça insanların akbillerini doldurabilmeleridir. Hem sağlıklı yaşam hem de bunun insanlara artı değer katabilmesi açısından önemli bir inovatif gelişme olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca aynı belediye içinde yürüyüş de sürece dahil edilip insanların yürüyüş yaptıkça akbillerini doldurabilmelerine yönelik motivasyon içeren bir gelişme de eklenmiştir.

26. Elektrikli bisikletler

Bisikletler kimi zaman bazı noktalarda ilerlemekte güçlük çekebilir. Özellikle yokuşlu yerlerde bisiklet kullanmak daha güç olmaktadır. Bu noktada faydalı olabilecek inovatif gelişmelerden biri hibrit bir model geliştirmektir. Dilediğinde insanlar bisikletlerini elektrikli olarak kullanırlar. İstedikleri zaman normal kullanıma geri dönebilirler. Böylece anlık ihtiyaçları karşılamak mümkün olacaktır.

27. Doğada çözünebilen pipetler

Pipetler plastikten yapıldığı ve kullanım alanı çok fazla olduğu için çevre açısından ciddi sorun teşkil eder. Doğada çözünemezler ve uzun yıllar boyunca çevre kirliliğine öncülük ederler. Böylece olunca pipet kullanımında bir düzenlemeye gidilmesi gerekir. İnsanların alışkanlığını değiştirmek bu noktada zordur. İnovatif bir gelişim olarak ise doğada çözünebilen pipetler üretmek iyi bir adımdır. Hem hâlâ pipet kullanımı gerçekleşmiş olacak hem de doğada çözünebildikleri için çevreye daha az zarar verecekler.

28. Çocuklar için akıllı kol saati

Ebeveynler için çocuklarının güvenliği her şeyden önce gelir. Nerede olduklarını, o anda ne yaptıklarını ve iyi olup olmadıklarını merak ederler. Bu noktada geliştirilen inovatif çalışmalardan biri de akıllı kol saatlerini çocuklar için kullanışlı hâle getirmektir. Çocukların video ya da sesle görüşme yapabilmeleri, anne ya da babalarından haberdar olabilmeleri, konum olarak nerede olduklarının görünebilmesi gibi özelliklerle akıllı saatler oldukça kullanışlıdır.

 29. Yağmur sularını arıtma teknolojisi

Gelişen son teknolojik değişimlerden biri yağmur sularının arıtılmasını içerir. Özellikle içme suyuna ulaşmanın gün geçtikçe güçleştiği günümüzde suların arıtılarak değerlendirilmesi önemli bir inovatif gelişimdir. Bu sayede bir kısmını içme suyu olarak kullanabilmek mümkün olacaktır. Su arıtmaya dair teknolojiler günümüzde oldukça önemli bir noktada durur. Bu alandaki inovasyonlar da desteklenmeye açıktır.

30. Akıllı ev teknolojileri

Teknolojinin her alana yayılmasıyla evlerde de birçok nesneye entegre edilebilir hâle geldi. İnovasyonların bu alanda yaygınlaşması da oldukça anlaşılır. Uzaktan uygulama aracılığıyla evdeki ısıtıcının, elektriğin ya da suyun kontrol edilebilmesi birçok kişi için büyük bir kolaylık yaratır. Bu teknoloji sayesinde evcil hayvanı ya da çocuğu olanlar kameralar aracılığıyla evini gözlemleyebilir. Herhangi bir durumda direkt müdahale edebileceği araçları kullanarak olası kazaların önüne geçebilirler.

31. Otomatlar

Yiyecek, içecek ya da farklı ürünler için oluşturulan otomatlar dışarıda marketlere ya da büfelere ulaşımın olmadığı durumlarda işe yarar teknolojiler arasındadır. Kişiler ihtiyaç duydukları şeyi o anda otomatlar aracılığıyla giderebilir. Otomatlar daha da farklı inovasyonlarla birleşerek insanların hayatını kolaylaştırmaya devam etmektedir.

32. Dronelar

Drone teknolojisi birçok farklı alanda öne çıkar. Ortaya çıktığı zaman diliminden itibaren savunma sanayisinde, kargolama işlemlerinde, fotoğrafçılıkta, film ya da dizilerde ve farklı bir alan olarak ağaç dikme faaliyetlerinde dronelardan yararlanılır. Ayrıca çevre sorunlarının tespit edilmesi, olası bir problem esnasında direkt müdahale yapılması açısından dronelar iyi bir araçtır. İnovasyon olarak öne çıkabildikleri gibi kendilerine eklenen diğer özelliklerle de birçok alanda fayda sağlarlar.

33. E-kitap okuyucular

İnternet üzerinden kitap satışının öncülerinden biri olan Amazon, 2007 yılında e-kitap okuyucu Kindle’ı piyasaya sürer. Kindle, e-kitapların yüklenebildiği ve insanlara kitap gibi okuma fırsatı sunan bir cihazdır. Taşınabilirliğinin kolay olması ve seyahatlerde oldukça işe yarar bir noktada durmasıyla tercih edilir. Özellikle kitap fazlalığının da önüne geçer. Kindlelarda yalnızca kitap değil PDF formatında birçok metni okumak mümkündür.

34. Büyük markalarda kişiselleştirme

Birçok marka sizin biricik ve değerli olduğunuzu hissettirmeye yönelik çalışmalar içindedir. Bu çalışmalar arasında örneğin Starbucks’ta isminizin bardağa yazılması, YouTube ya da Netflix gibi alanlarda size özel içeriklerin sunulması, kişiselleştirmenin reklamlara yansıyarak size özel reklamların karşınıza çıkması gibi noktalardan bahsedilebilir. Bu durum markaya olan ilginizde önemli bir etki sunar. O markaya bakış açınızı da olumlu bir noktaya çeker. Bu gibi inovatif faaliyetler bireylerin ilgisini ve talebini artırır.

35. Otel yerine evler

İnovatif gelişmeler arasında öne çıkan bir gelişme de artık evlerin otellerden daha fazla tercih ediliyor olmasıdır. Bu gelişme özellikle Airbnb ile yaygınlık kazanmaya başladı. Airbnb’nin insanların evlerini otele çevirmelerine olanak tanıyan politikası sayesinde hem maddi açıdan hem de konfor açısından önemli bir gelişme yaratıldı. İnsanlar kendini evinde gibi hissedebilmek için Airbnb üzerinden gidecekleri noktalarda otel yerine ev bakmayı daha çok tercih eder.

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Neodyum Mıknatıs

Neodyum mıknatıs demir, neodim ve boron elementlerden oluşan mıknatıslardır. Neodyum mıknatıslar kırılgan bir yapıya sahip …

Bir yanıt yazın